.

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Lusien Trans, s. r. o., Priemyselná 8817, 010 01 Žilina, zapísaná v obchodnom registri, Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 50129/L, IČO: 44 363 575, IC DPH: SK2022679461 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.lusien.eu. Kontaktné údaje predávajúceho:

  • E-mail: eshop@lusien.eu
  • Telefón: +421 902 617 512
  • Poštová adresa: Priemyselná 8817, 010 01 Žilina
  • Bankové spojenie:
  • Číslo účtu: 0424529397/0900
  • IBAN: SK34 0900 0000 0004 2452 9397
  • SWIFT: GIBASKBX
  • Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.

1.2. Kupujúci pri svojej objednávke/registrácii na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho potvrdí, že súhlasí s tým, že tieto obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
1.3. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
1.4. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Objednávka kupujúceho zaslaná vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
2.2. Pre úspešnú objednávku/registráciu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho je kupujúci povinný uviesť svoje identifikačné údaje.
2.3. Predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy zaslaním e-mailového potvrdenie o akceptovaní objednávky. Predávajúci zašle kupujúcemu potvrdenie o akceptovaní alebo neakceptovaní objednávky v lehote do 2 pracovných dní od zaslania objednávky, po tom ako predávajúci overí dostupnosť tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. Doručením potvrdenia elektronickou formou o akceptovaní objednávky kupujúcemu sa považuje kúpna zmluva za uzavretú.
2.4. Potvrdenie o akceptovaní objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom, prípadne iné údaje.
2.5. V prípade, ak predávajúci zistí, že tovar sa predáva za vyššie ceny ako bolo uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho má predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú až udelením súhlasu kupujúceho so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
3.2. Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.
3.3. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).
3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
3.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný prevziať zakúpený tovar.
4.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.
4.3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

4.4. Predaj tovaru s obmedzením - Podl'a platných zákonov je nákup niektorých typov tovaru obmedzený dosiahnutím veku 18-tich rokov, resp. výnimkou, udeľovanou ministerstvom vnútra podľa § 8 ods. 2 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Ide o nasledujúce skupiny tovarov:

- zbrane a strelivo kategórie A( § 4 zákona ),
- zbrane kategórie B( § 5 zákona ), podliehajúce povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti podľa tretej, štvrtej a šiestej časti zákona,
- zbrane kategórie C( § 6 zákona ), podliehajúce povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnostipodľa tretej, štvrtej a šiestej časti zákona,
- zbrane kategórie C( § 7 zákona ), podliehajúce evidenčnej povinnosti podľa § 37 zákona,
- prostriedky sebaobrany (obranné spreje, obušky, boxery, tonfy a iné produkty).

Podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona sa rozumie zbraňou prenosné zariadenie, ktoré vystreľuje, je konštruované alebo môže byť upravené tak, aby vystreľovalo strelu, a ktorého princípom funkcie je okamžité uvoľnenie energie pri výstrele; za zbraň sa považuje aj jej hlavná časť, súčasť zbrane, replika zbrane a napodobenina zbrane. K nákupu týchto typov tovaru v našom internetovom obchode je preto nutné poslať (čitatel’nú) fotokópiu obidvoch strán občianskeho preukazu emailom na adresu predávajúceho - eshop@lusien.eu. Bez splnenia vyššie uvedených podmienok nemôže byť objednávka obsahujúca ktorýkoľvek z vyššie uvedených typov tovaru vybavená a bude stornovaná. Na základe dohody s predávajúcim je možné takúto objednávku vybaviť bez sporných položiek. Všetky dodatočne poskytnuté osobné údaje sú považované za dôverné a je s nimi zaobchádzané podľa ustanovení, uvedených v bode 9 (Osobné údaje a ich ochrana) a podľa zákona o ochrane osobných údajov. Pred dokončením a odoslaním objednávky je zákazník poučený o povinnosti uviesť do objednávky správne a platné údaje a ich zadaním a potvrdením objednávky zákazník potvdzuje skutočnosť, že bol o tejto skutočnosti poučený a berie na vedomie, že za prípadné zadanie nesprávnych a neplatných údajov preberá plnú zodpovednosť.

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov a katalógov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
5.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote uvedenej v kúpnej zmluve. V prípade, že je tovar na sklade, dodacia lehota je 7 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade, že nie je tovar na sklade (tovar na objednávku), dodacia lehota je do 30 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
5.3. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru, ktorá bude uložená vnútri zásielky, prípadne na obale zásielky. Tam, kde je nutný záručný list, taktiež bude priložený v balení pri faktúre.
5.4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení o akceptovaní objednávky (miesto dodania tovaru). Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v kúpnej zmluve.
5.5. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške dohodnutej následnou komunikáciou podľa okolností.
5.6. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
5.7. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v kúpnej zmluve odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.
5.8. Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu jedným z týchto spôsobov:
5.8.1. platba na dobierku (kupujúci zaplatí kúpnu cenu pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi alebo na pošte),
5.8.2. platba vopred prevodom na účet na základe preddavkovej faktúry, ktorá bude predávajúcim vyhotovená po spoločnej dohode s kupujúcim.

6. Kúpna cena

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve, vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len"kúpna cena") spôsobom uvedeným v článku 5 bod 5.8. v lehote uvedenej v kúpnej zmluve, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
6.2. Pri všetkých cenách za tovar a služby a všetkých poplatkoch v internetovom obchode je uvádzané, či ide o sumu s alebo bez DPH. Pokiaľ tak uvedené nie je, uvádzaná cena je bez DPH. 
6.3. Pri nákupe do 100€ s DPH predávajúci účtuje kupujúcemu poštovné a balné vo výške 4,50 € s DPH. Pri nákupe nad 100€ s DPH je poštovné a balné zdarma. Toto platí len pre objednávky v Slovenskej republike a váhe objednaného tovaru do 45 kg. V prípade, že hmotnosť zásielky presahuje 45kg, predávajúci bezodkladne o tejto skutočnosti informuje kupujúceho a dohodnú sa na spôsobe dopravy a tiež na cene tejto dopravy.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia

8.1. Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
8.2. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou tzn. vydaním záručného listu. Záručný list musí obsahovať obchodné meno, IČO a sídlo predávajúceho. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
8.3. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
8.4. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.
8.5. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
8.6. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom.
8.7. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a riadne uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

8.8. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
8.8.1. Ak ide o vadu, ktorú je možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
8.8.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
8.8.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
8.8.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajúce kupujúcemu , ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčši počet vád vec riadne užívať.
8.8.5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

9. Osobné údaje a ich ochrana

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Viac o ochrane osobných údajov, celé znenie TU

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.
10.2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zásielkovom predaji“) a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.
10.3. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou.
10.4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu a dôvod odstúpenia od zmluvy. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.
10.5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar v zmysle bodu 10.4., vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru.
10.6. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, má predávajúci nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu. Vzor tlačiva odstúpenia od zmluvy.
10.7. Predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne zodpovedá kvalitatívnym požiadavkám a zároveň nie je chybný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.
10.8. Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal e-mail s objednávkou tovaru v trvaní 30 minút.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Predávajúci má právo na jednostrannú zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.
11.3. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
11.4. Na vzťahy, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, sa vzťahujú tieto obchodné podmienky, s výnimkou článku 10 body 10.2. až 10.8. (odstúpenie od kúpnej zmluvy) a príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka (§ 409 a nasl.).
11.5. Orgánom dozoru nad činnosťou predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 041/ 7632 130, fax č.: 041/ 7632 139.